Khánh Giang 1

Tổng mã lực: 600 HP
Năng suất : 300 m3/h

KHÁNH GIANG 2

Tổng mã lực: 600 HP
Năng suất : 300 m3/h

KHÁNH GIANG 3

Tổng mã lực: 900 HP
Năng suất : 400 m3/h

KHÁNH GIANG 4

Tổng mã lực: 900 HP
Năng suất : 500 m3/h

KHÁNH GIANG 5

Tổng mã lực: 900 HP
Năng suất : 500 m3/h

KHÁNH GIANG 6

Tổng mã lực: 600 HP
Năng suất : 300 m3/h

KHÁNH GIANG 9

Tổng mã lực: 900 HP
Năng suất : 400 m3/h

KHÁNH GIANG 10

Tổng mã lực: 900 HP
Năng suất : 400 m3/h

KHÁNH GIANG 11

Tổng mã lực: 900 HP
Năng suất : 500 m3/h

KHÁNH GIANG 14

Tổng mã lực: 900 HP
Năng suất : 500 m3/h

Ticco AG 1600 ( IHC BEAVER 1600 )

Tổng mã lực: 1600 HP
Năng suất : 600 m3/h

Ticco AG 600 ( IHC BEAVER 600 )

Tổng mã lực: 600 HP
Năng suất : 300 m3/h

KHÁNH GIANG 17 ( ĐÓNG MỚI )

Tổng mã lực: 1900 HP
Năng suất : 1000 m3/h

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com