TÀU NẠO VÉT XÉN THỔI 900 CV

Tổng mã lực: 900 HP
Năng suất : 500 m3/h

TÀU NẠO VÉT XÉN THỔI 900 CV

Tổng mã lực: 900 HP
Năng suất : 400 m3/h

TÀU NẠO VÉT XÉN THỔI 1900 CV

Tổng mã lực: 1900 HP
Năng suất : 1000 m3/h

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com