Thông số kỹ thuật :

Tổng chiều dài : 55 - 65 m

Tổng mã lực : 65 m x 13.5 m x 4 m

Sức chứa : 1600 - 1800 m3 

  

 

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com