Gói thầu 11: Dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu
 
Mô Tả :

Gói thầu 11: Nạo vét đoạn luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố thuộc dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Trà Vinh, một trong những công trình cấp quốc gia.

Thông số kỹ thuật:

Chiều dài nạo vét 31 Km
Bề rộng luồng sông Hậu 95m -- Mái m = 12m
Bề rộng kênh Quan Chánh Bố 85m -- Mái = 6 m
Thời gian 14 tháng
Cao trình đáy -6.5m (hệ cao độ hải đồ)
Khối lượng nạo vét 8.318.505 m3

Vị Trí :

xã Đôn Xuân, huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh
xã Định An , huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh
xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh
xã Long Khánh huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh
 
 
 
 
 
 

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com