Công Trình hỗ trợ thủy lợi Việt Nam, hiện đại hóa Hệ thống Thủy lợi Dầu Tiếng ( gói 5 )

Miêu tả

- Gói 5 , từ Kilometer 11 : Kilometer 16 , thuộc dự án cải thiện hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng cho kênh 17 .

- Địa điểm: Châu Thành huyện , tỉnh Tây Ninh

 

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com