Công trình hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng ( gói 1 )


Mô Tả :

Thi Công Kênh Chính Tây đoạn K0 ÷ K21+643 theo gói thầu số 1 thuộc tiểu dự án hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng, Dự án hỗ trợ thủy lợi Việt Nam.


Số liệu kỹ thuật

Đào đất cơ giới đất cấp 2 : 135 400 m3

San đất bằng máy ủi : 50 339 m3

Đắp bờ kênh bằng cơ giới : 76 450 m3



Vị Trí :

Huyên Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com