Công trình đắp nền dân cư đoạn cuối kênh Vĩnh Tế, tỉnh Kiên Giang

 
Mô Tả :

Thuộc gói thầu số 5 thuộc công trình Kênh Hà Giang nhằm đắp nền dân cư đoạn cuối khu vực kênh Vĩnh Tế.

Số liệu kỹ thuật

Đào đất đắp nền dân cư

+ Xáng thổi : 254.855 m3

+ Cơ giới bộ : 67.775 m3

Vị Trí :

Đầm Chích huyện Kiên Lương , Tỉnh Kiên Giang.

© Copyright Khanh Giang Company | info@khanhgiang.com